Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Leaped BV – Klachtenprocedure

Leaped hecht veel waarde aan het bieden kwaliteit. Na iedere door ons gegeven cursus, training of opleiding, verzoeken wij u dan ook feedback te geven op de door ons gegeven scholing.
Hierdoor stelt u ons en onze docenten, in staat cursussen te verbeteren en nog beter aan te laten sluiten op uw behoeften.

Mocht u dan ook zaken tegenkomen, die niet voldoen aan uw verwachtingen of behoeften, dan vernemen wij dit graag. Slechts dan stelt u ons ook in staat, samen met u, te zoeken naar een oplossing.

Uw klacht zal dan behandeld worden volgens onderstaande procedure.


Begripsomschrijving

Klacht

Onder klacht wordt verstaan: iedere melding van een cursist van Leaped BV waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie.

Klager

Student/cursist van Leaped BV

Klachtenprocedure

De door Leaped BV gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten, weergegeven in dit document.

Klacht Verantwoordelijke

De door Leaped BV aangewezene die de klacht behandelt: Roderik Leopold, directeur Leaped BV.

Klachten

Klachten kunnen schriftelijk (postadres) of via elektronische communicatie (klachten@leaped.nl) ingediend worden bij Leaped BV;

Alle klachten dienen door beide partijen vertrouwelijk worden behandeld;

De klacht wordt in behandeling genomen door de klacht verantwoordelijke. De klacht verantwoordelijke bevestigt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk aan de klager dat de klacht in behandeling is genomen;
Indien de klacht verantwoordelijke, na bestudering van de klacht, nadere informatie nodig heeft, dan wordt deze informatie bij de klager, docent of andere betrokkenen opgevraagd;

De klacht wordt in ieder geval binnen één maand na ontvangst afgehandeld. Indien afhandeling binnen één maand niet realistisch is, dan wordt de klager geϊnformeerd over de voortgang van de procedure;

De klacht verantwoordelijke neemt na bestudering van het dossier contact met de klager op om tot een bevredigende oplossing te komen. Dit kan, afhankelijk van de aard van de klacht, telefonisch, schriftelijk of via elektronische weg geschieden;

Na afronding van de klacht ontvangt de klager in ieder geval een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure;

Mocht er na de uitspraak geen overeenstemming bereikt zijn, dan kunnen partijen gebruik maken van de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Uitspraak zal dan voor beide partijen bindend zijn;

De dossiers betreffende ingediende klachten worden minimaal 24 maanden na datum indiening bewaard.

Doelstellingen

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:

Welzijn van de student/cursist te bevorderen

Klachten van studenten/cursisten van Leaped BV binnen een redelijke termijn af te handelen;

Klachten worden vertrouwelijk behandeld;

Oorzaken van klachten van opdrachtgevers van Leaped BV vast te stellen en te analyseren, om zo de kwaliteit van de dienstverlening van Leaped BV te verbeteren;
Behoud en verbetering van de relatie met de opdrachtgever van Leaped BV door een juiste en constructieve afhandeling van de klacht.